Yoshiyuki Kurauchi

A telecom / networking / security enthusiast.